Zásady zpracování osobních údajů www.kulturazlin.cz

Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace

Soudní 1, 760 01 Zlín

IČO: 14125099

Telefon: +420 773 765 220

E-mail: info@kulturazlin.cz

Datová schránka: 4um5hna

Provozujeme webový portál na adrese http://www.kulturazlin.cz/.

Při návštěvě a užívání našich stránek může ve vybraných případech docházet ke zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?

Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace se sídlem na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO: 14125099, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 2156 vedenou u Krajského soudu v Brně, telefon: +420 773 765 220, e-mail: info@kulturazlin.cz, datová schránka: 4um5hna (dále jen jako „Provozovatel“).

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho zaslání dotazu, poptávky, vložení akce nebo nákupu vstupenky nebo na základě vaší registrace na stránkách www.kulturazlin.cz a vytvoření vašeho profilu.

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné (např. k doručení vstupenky).
 • V případě, že zadáváte akci jako pořadatel, potom i další údaje nutné k tomu, abychom Vás správně identifikovali a mohli akci správně prezentovat na našich stránkách. Jedná se o údaje, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které nutně nemusejí mít povahu osobních údajů.
 • Pokud se registrujete a vytvoříte si profil: jméno, příjmení, e-mail, adresa
 1. K jakým účelům osobní údaje využíváme?
 • pro poskytnutí informací, které jste si od nás vyžádali,
 • pro informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce,
 • pro účely správy a fungování profilu, tj. za účelem:
 • vytvoření personalizovaných nabídek a akcí, které by vás mohly zajímat,
 • pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu Provozovatele, tj.:
  • nabídky produktů a služeb souvisejících s konáním akce (např. ubytování, doprava, doprovodný program),
  • průzkumu nákupního chování.
  • pro účely zasílání novinek, jak je popsáno dále.
 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek předáme vaši e-mailovou adresu pořadateli akce, který vás může kontaktovat za účelem nabídek dalších pro vás zajímavých akcí.
 • Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let, v takovém případě se podmínky zpracování vašich osobních údajů řídí podmínkami pořadatele.
 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek od Provozovatele či pořadatele akce můžeme předat určité osobní údaje nutné ke spárování vašich profilů Facebooku, který vám následně může zobrazovat nabídky Provozovatele či pořadatele na další pro vás zajímavé akce.
 • Souhlas se zasíláním novinek od Provozovatele můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky.
 1. Jak probíhá zpracování osobních údajů při vytvoření profilu na stránkách Provozovatele?
 • Pokud si vytvoříte profil, uchováváme údaje o tom, jaké akce jste si uložili a případně jaké akce jste do systému sami zadali. Tyto údaje pak používáme pro vytvoření personalizovaných nabídek a akcí, které by vás mohly zajímat.
 • Pokud nemáte zájem o vytváření akcí můžete si prohlížet naše stránky bez vytvoření profilu.
 • Vytvořením profilu potvrzujete, že je vám více než 16 let. Pokud zjistíme, že je tato informace nepravdivá, můžeme vám profil zrušit.
 1. Mohu svůj profil zrušit?
 • Svůj profil můžete kdykoliv zrušit a zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno.
 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 • V případě údajů zadaných v rámci pořádání akce uchováváme údaje po dobu 24 měsíců od konání akce a dále v anonymizované podobě pro archivační účely.
 • Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 • Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od Provozovatele), zpracováváme vaše osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 5 let.
 1. Komu smíme osobní údaje poskytnout?
 • společnosti Google, kde jsou však vaše data anonymizovaná a pokud udělíte výslovný souhlas, tak dalším subjektům (př. Facebook, Instagram) pro účely zasílání novinek a zobrazování personalizovaných reklam v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google,
 • subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.
 1. Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?
 • Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám vytvořit profil.
 • Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.
 1. Právo na přístup k osobním údajům:
 • máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů:
 • máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.
 1. Právo na výmaz osobních údajů:
 • máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů:
 • máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • toto právo máte i v případě, pokud již Provozovatel osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.
 1. Právo na přenositelnost osobních údajů:
 • máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
 • kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?
 • Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.
 • Provozovatel bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 1. Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?
 • Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme výše specifikovaným osobám.
 • Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.
 • Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 1. Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?
 • Ne, poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.
 1. Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů?
 • Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 • Tyto zásady může Provozovatel příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mailovou adresu: info@kulturazlin.cz.

Ve Zlíně dne 15. 10. 2022, Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace