Informace o zpracování osobních údajů v rámci výběrového řízení na zaměstnance

1)  Správce osobních údajů: Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace

Soudní 1, 760 01 Zlín, tel. 773 765 220

2)  Referent pro ochranu osobních údajů: Magda Pospíšilová, tel. 773 765 220,  e-mail: pospisilova@kulturazlin.cz.

3)  Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance na pozici Referent/ka marketingu a PR, Produkční a programový pracovník

4)  Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:

     a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst.

     1 písm. c) Obecného nařízení,

     b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro

     provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6

     odst. 1 písm. b) Obecného nařízení.

5)  Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum

     narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo

     (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, průběh dosavadní praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost cizího jazyka, řidičské oprávnění ap.), kontaktní údaje (tel.,e- mail).

6)   Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu

      zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Živého Zlína, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

7)   Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

8)   Pokud jsou správcem zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

      a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

      b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje

         zpracovávané správcem jsou nepřesné),

      c. požadovat omezení jejich zpracování,

      d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,

      e. podat stížnost u dozorového orgánu.

9)  Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů